"อัศจรรย์ วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์" โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559
Home Car Free Day Car Free Way Car Free Zone Activities Zone News Zone
 
 
สัญจรระบบล้อ
เชื่อมต่อระบบราง
ปั่นจักรยาน
ล่องเรือโดยสาร
เดินทางด้วยเท้า
   
หนึ่งในแนวทางของการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางอย่างยั่งยืน คือการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับระบบขนส่งสาธารณะ เพราะระบบขนส่งมวลชน คือ ระบบขนส่งผู้โดยสารที่สามารถนำส่งผู้โดยสารได้ครั้งละมากๆ ในขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะ  
 

เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นระบบขนส่งมวลชนเสมอไป แม้จะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้หลายเที่ยวต่อวันแต่ก็สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้น้อยกว่าระบบขนส่งมวลชนการขนส่งมวลชนทางบกอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากประชาชนคือการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง หรือ “รถเมล์”

ซึ่งมีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้กำกับดูแล โดยจะให้บริการขนส่งผู้โดยสารทั่วไปตามเส้นทางที่กำหนดแม้ในปัจจุบันการเดินทางด้วยรถเมล์จะได้รับความนิยมจากประชาชนเนื่องจากมีราคาถูกและมีเส้นทางที่หลากหลาย แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชนได้เต็มที่ ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเท่าที่ควร เนื่องจากระยะการเดินรถยังขาดการเชื่อมต่อระหว่างกัน กรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดที่จะจัดปรับเส้นทางรถโดยสารประจำทางให้มีระยะการเดินรถที่สั้นลงและเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อระบบการขนส่งมวลชนอื่นๆ ทั้งรถไฟฟ้า เรือโดยสาร และรถตู้ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและสถานศึกษาขนาดใหญ่

จะเดินทางด้วยรถเมล์สายไหนไปทางไหนบ้างนะ??? คลิก

รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) หรือ BRT เป็นระบบขนส่งมวลชนรูปแบบหนึ่งที่ใช้การดัดแปลงโครงข่ายถนนเดิมร่วมกับการก่อสร้างโครงสร้างถนนใหม่ เพื่อให้มีช่องทางเฉพาะสำหรับรถโดยสารประจำทางวิ่งให้บริการโดยไม่ติดขัดจากสภาพจราจรภายนอก โดยในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดให้บริการ BRT สายแรก ในเส้นทางช่องนนทรี-ราชพฤกษ์ ระยะทางประมาณ 15.9 กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด 12 สถานี จากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านถนนพระรามที่ 3 และถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ

ในอนาคต กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเส้นทาง BRT เพิ่มเติมหากเส้นทางปัจจุบันได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนหลักอย่างรถไฟฟ้า ให้สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบขนส่งทางล้อต่อไป

 
 
   
   
 
"อัศจรรย์ วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์" โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559
 
Content & Web design © 2016 By Daoreuk Communications Co., Ltd. All rights reserved.